Fritidshjem – meningsfuld fritid for skolebørnene

Et fritidshjem henvender sig typisk til børn i alderen 6 til 10 år. I nogle kommuner er det 5-10 år. Som institution har et fritidshjem til formål at skabe pasnings- lærings- og udviklingsmuligheder for skolebørnene. Et fritidshjem benyttes af børnene efter endt skoleundervisning og ligger i særskilte bygninger, i modsætning til den såkaldte SFO, der er langt mere integreret med skolen. Et fritidshjem er et kommunalt tilbud, som forældrene skal betale for at benytte.

fritidshjem

Faldende antal fritidshjem
Antallet af fritidshjem er faldet markant siden indførelsen af SFO’erne. SFO står for Skole Fritids Ordning. Siden 1980 er antallet af fritidshjem faldet fra 48.000 til 32.000 pladser, mens antallet af SFO’er er steget fra 40.000 til 101.000 pladser. Generelt er der sket en stigning i antallet af børn, som benytter sig af pasningstilbud efter skoletid, hvad enten der er tale om fritidshjem eller SFO.

Historie og lovgivning
Selve begrebet fritidshjem har historisk spillet en betydningsfuld rolle i Danmark. Modsat vores nordiske naboer har vi i Danmark haft en egentlig fritidspædagoguddannelse, som var specielt målrettet mod det pædagogiske arbejde i et fritidshjem. I 1993 blev alle pædagogiske uddannelser imidlertid lagt sammen, så fritidspædagoguddannelsen findes ikke længere.

De første fritidshjem
Det første fritidshjem i Danmark blev åbnet i 1874. Det hed Sankts Stephans Arbejdsstuer og afløste de såkaldte børneasyler, der hidtil havde varetaget pasningen af børn, og hvor store og små børn gik sammen. I 1970’erne ændredes ambitionerne omkring brugen af fritidshjem. Fra blot at have varetaget et pasningsbehov, blev fritidshjemmet et sted, hvor børnene kunne udvikle sig, møde hinanden og få en lærerig og meningsfuld fritid.

De moderne fritidshjem
Midt i det 20. århundrede gik man væk fra det læringsorienterede fritidshjem og over til et mere frit tilbud. De praktiske, musiske og arbejdsmæssige opgaver blev udskiftet med fri tid, hvor børnene selv kunne bestemme, hvad de ville lave, og hvor de voksne fik rolle som vejledere og inspirationskilder mere end egentlige lærere. I dag er pædagogikken på de danske fritidshjem i høj grad defineret ud fra en negativ pædagogik, det vil sige en beskrivelse af, hvad et fritidshjem ikke er. Et fritidshjem er ikke en del af skolen, det er ikke en forlængelse af undervisningen, men netop, som navnet antyder, et fritidshjem med fokus på fri tid. Siden 1995 har Bistandsloven indeholdt samstemmende regler for vuggestue, børnehave og fritidshjem, hvad angår oprettelse, drift, tilsyn og forældrebetaling.

Hvorfor vælge fritidshjem
Udover at forældrene kan have et helt konkret pasningsbehov, kan der også være andre motivationer for at skrive et barn op til et fritidshjem. På et fritidshjem kan barnet møde jævnaldrende i en helt anden kontekst end den, der er i skolen. Barnet kan udvikles i inspirerende rammer med mulighed for aktiviteter i alle afskygninger under vejledning af voksne og i samspil med andre børn. Som barn kan man lære rigtig meget af at gå på fritidshjem.

Tags: , ,Pages

Categories